1. Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego kształci młodzież w dążeniu do wszechstronnego rozwoju osobowego. Jest programowo apolityczne i wychowuje w duchu tolerancji.

  2. Głównym zadaniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do dorosłego życia w Polsce i jednoczącej się Europie. Szanujemy osobowość ucznia i jego godność. Staramy się wykształcić człowieka otwartego, który potrafi myśleć elastycznie i twórczo, samodzielnego intelektualnie i życiowo

  3. Dbamy o to, aby uczeń znał swoje prawa obywatelskie, rozumiał zasady demokratycznego państwa, był dobrze przygotowany do roli mądrego, rozważnego obywatela, który opiera się na tolerancji, szacunku dla różnorodności kulturowej i potrafi współżyć z innymi.

  4. W swojej pracy motywujemy uczniów do samokształcenia. Przygotowujemy absolwentów szkoły do podjęcia dalszej edukacji na wyższym poziomie, odpowiednio dobieramy programy nauczania oparte na metodach ewaluacyjnych. Dbamy o rozwój zainteresowań i talentów młodych ludzi, dlatego staramy się, aby każdy uczeń był traktowany indywidualnie.

  5. Realizując program wychowawczy określamy prawa i obowiązki ucznia, które kształtują ich postawę. Oczekujemy od ucznia poszanowania siebie, swoich obowiązków i dorosłych partnerów - nauczycieli i rodziców. Priorytetem dla nas jest kultura osobista uczniów.
Początek strony