Głównym celem pracy SU jest stworzenie uczniom warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny. Uczniowie powinni się nauczyć pracowitości, samorządności i samodzielności, a także rozwijać demokratyczne formy współżycia w grupie.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

 • przedstawianie – na bieżąco - władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych władz funkcji swoistego rzecznika interesów społeczności uczniowskiej, 
 • udzielanie pomocy uczniom np. z trudnościami adaptacyjnymi, wspólne szukanie dróg rozwiązań, 
 • współudział w rozwijaniu zainteresowań poprzez organizowanie konkursów, akcji charytatywnych
 • inspirowanie i zachęcanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, do udziału w pracy na rzecz szkoły, czyli m.in. wykonywanie plakatów okolicznościowych, gazetek i pomocy naukowych, dbanie o gablotę informacyjną szkoły, aktualizowanie jej wiadomości, 
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, 
 • dbanie i szerzenie kultury poprzez dawanie właściwego przykładu, 
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania poprzez wspólne organizowanie imprez i uroczystości, np. dekoracja sali na dyskotekę, dbałość o porządek itp., 
 • stwarzanie warunków do aktywności społecznej, uczniów poprzez korzystanie z radiowęzła, organizowanie apeli itp. w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności, 
 • stwarzanie warunków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów poprzez zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole 

PRZEWIDYWANE REZULTATY 

1. Uczniowie  nauczą się samorządności i samodzielności, czego dowodem będzie: 

 • samodzielna organizacja imprez szkolnych:  przygotowanie sali tanecznej i sprzętu muzycznego, zapewnienie opieki nad dziećmi bawiącymi się, powołanie dyżurnych odpowiedzialnych za porządek, 
 • uczniowie aktywnie i systematycznie będą sobie udzielać pomocy, nie oczekując kierowania ich do takich działań przez nauczyciela, 
 • będą się starali uczciwie i z dystansem ocenić swoje zachowanie, dokonywać prób poprawy, szukać rozwiązań we wspomnianych kwestiach, 
 • odważnie, w sposób rzeczowy przedstawią swoje racje i prośby skierowane do Dyrektora lub Rady Pedagogicznej 

2. Uczniowie wykształcą w sobie: 

 • umiejętność zespołowego działania i pracowitość, 
 • umiejętność współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za grupę, 
 • nawyk dbałości o kulturę zachowań oraz czystość w szkole i poza nią,
 • chęć promowania kultury, napiętnowanie złych zachowań: 
 • umiejętności motywowania społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych zawartych w Regulaminie Szkoły,
 • aktywność społeczną,
 • umiejętność organizacji konkursu poprzez: wykonanie plakatu – ogłoszenia, wyznaczenie odpowiedniego terminu i czasu na wykonanie pracy konkursowej. przypominanie o konkursie poprzez systematyczne ogłaszanie i tym samym przypominanie oraz motywowanie koleżanek i kolegów w poszczególnych klasach do udziału w pracach w/w,  samodzielne, w odpowiednim terminie, zebranie prac konkursowych, przekazanie ich nauczycielowi odpowiedzialnemu za ich wykonanie, pomoc przy ocenie, ogłoszenie wyników, nagrodzenie zwycięzców.

19 września 2014 roku w Gimnazjum 37 zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

 

Obecny skład:

Przewodnicząca:
Beata Łączyńska z klasy 3b

 

Zastępcy Przewodniczącej: 
Piotr Dereziński z klasy 2a
Szymon Oleszczyński z klasy 2b

 

Osoby współpracujące :        

Aleksandra Turczyniak 3b

Dominik Kierlańczyk 3b

Mateusz Chudzik 3b

Kamil Wiżinski 3b

Honczar Aleksandra 3a

Bień Łukasz 3a

Olszewski Artur 2a

Antosik Wojciech 2b

 

Opiekunki SU:

Anna Gugała-Miska nauczyciel chemii

Jowita Lesiuk nauczyciel religii

 

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w SU serdecznie zapraszamy!

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony