REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Użytkownicy biblioteki mają prawo:

1.Korzystania ze wszystkich zbiorów.

2.Wypożyczania do domu jednorazowo dwóch książek na okres czterech tygodni 

(w sytuacjach wyjątkowych na prośbę czytelnika 

bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów).

3.Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo do 

wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.

4.Przebywania w czytelni przed lekcjami, po lekcjach i w czasie lekcji 

podczas przebiegu zajęć nie obowiązujących uczniów (np. religia).

 

Użytkownicy biblioteki mają obowiązek:

1.Wchodzenia do biblioteki bez jedzenia i picia oraz zostawiania toreb i plecaków 

w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu.

2.Zachowania ciszy.

3.Odnoszenia na ustalone miejsce wykorzystanych książek i czasopism.

4.Terminowego zwrotu wypożyczonych książek, a na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego oddania wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

5.Poszanowania książek i czasopism.

6.Odkupienia zagubionej (zniszczonej) książki.

Czytelnik odchodzący ze szkoły zobowiązany jest rozliczyć się 

z wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 

Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

1.Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, 

nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

2.Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw oraz korzystać z portali społecznościowych.

3.Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

4.Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin. Wpisanie się do zeszytu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5.Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.

6.Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.

7.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania (rozpakowywania z archiwum) innych programów oraz zmieniania ustawień w już istniejących.

8.Korzystający z komputerów maja obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą pełną odpowiedzialność za straty powstałe z ich winy.

9.Zabrania się używania własnych nośników CD/DVD/USB itp. bez zgody bibliotekarza.

10.Wszelkie usterki lub błędy w komputerze należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

11.Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i śmiecenia.

12.W przypadku złamania jakiegokolwiek punktu ww. Regulaminu bibliotekarz może przerwać sesję użytkownika.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM 37 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.K. BACZYŃSKIEGO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Definicje pojęć występujących w regulaminie:

1.organ prowadzący - organ reprezentowany przez Wydział Oświaty 

i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście.

2.szkoła - Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w W-wie.

3.uczeń - uczeń realizujący obowiązek szkolny - ujęty w księdze uczniów Gimnazjum 37.

4.rodzic ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.

5.podręczniki - podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, ujęte w szkolnym zestawie podręczników, będące własnością szkoły.

6.materiały edukacyjne - materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną.

7.materiał ćwiczeniowy - materiał przeznaczony dla ucznia służący utrwalaniu przez niego wiadomości i umiejętności.

 

Rozdział 2

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych

oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

1.Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły

i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2.Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom szkoły 

na okres danego roku szkolnego.

3.Wypożyczenia (użyczenia) podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel

bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez  wychowawcę klasy.

4.Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane  uczniom w terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

5.Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są zwracane w terminie 

uzgodnionym pomiędzy  bibliotekarzem a wychowawcą klasy.

6.Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

7.Odejście ucznia ze szkoły w trakcie roku szkolnego jest równoznaczne z koniecznością  zwrotu wszystkich podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

8.Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręczniki i materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku.

 

Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w pkt.7 i 8 realizują wychowawcy klas.

 

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem

1.Uczniowie są zobowiązani do:

- używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,

- ochrony go przed zniszczeniem lub zagubieniem.

2.Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek.

3.W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę, a ten bibliotekarza.

 

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie

podręcznika/materiału edukacyjnego

1.Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania 

z podręczników/materiałów edukacyjnych.

2.Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin i określa stopień jego zużycia.

Stan podręcznika określa się w skali:

-  mało zniszczony

-  średnio zniszczony (od - 50 pkt. z zachowania)

-  bardzo zniszczony  (zużycie uniemożliwiające korzystanie z  podręcznika 

- uczeń odkupuje podręcznik).

3.W przypadku zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 

a rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika po cenie rynkowej.

4.Przez zniszczenie podręcznika/materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze jego wykorzystanie, a usunąć skutków naruszeń nie można 

(np. trwałe, niedające się usunąć, zabrudzenie, poplamienie, popisanie, 

rozerwanie, wyrwanie kartek).

5.W celu uzyskania od rodziców zwrotu (odkupienia) podręcznika/materiału edukacyjnego biblioteka wysyła do nich listem poleconym wezwanie do zwrotu (załącznik nr 2).

6.Jeżeli do podręcznika/materiału edukacyjnego dołączone były: płyta CD/DVD, mapy, plansze, itp., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem/materiałem edukacyjnym. 

Zagubienie płyty CD/DVD skutkuje koniecznością zwrotu

kompletnego podręcznika/materiału edukacyjnego.

7.Cena pojedynczego podręcznika wskazana jest na stronie internetowej wydawnictwa.

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

2. Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum 37 z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

Podkategorie

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony